Struktūros schema

Struktura

Taryba
Daiva Razgūnienė, pirmininkė, tel. (8 383) 54 756, el. p. daiva.razguniene@gmail.com
Dainora Budnikienė, narė, tel. (8 319) 61 175, el. p. dainora@prienai.lt
Bronius Čekanauskas, narys, tel. (8 41) 596 073, el. p. bronius.cekanauskas@siauliuraj.lt
Aurelija Tamošauskienė, narė, tel. 8 441 79 279, aurelija.tamosauskiene@silute.lt
Dalia Katauskienė, narė, tel. (8 445) 75 118, el. p. dalia.katauskiene@kretinga.lt
Gražina Lukauskienė, narė, tel. (8 346) 20 457, el. p. grazina.lukauskiene@kaisiadorys.lt
Alvydas Šlefendorfas, narys, tel. (8 427) 69 153, el. p. alvydas.slefendorfas@kelme.lt
Administratorius
Inga Matukaitė, Vilniaus savivaldybės administracijos vidaus auditorė, tel (8 5) 211 2770, el. p. inga.matukaite@vilnius.lt
Revizorius
Dainora Svitojienė, Marijampolės savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė, tel. (8 343) 50 710, el. p. dainora.svitojiene@marijampole.lt

Visuotinis narių susirinkimas tvirtina, keičia ir papildo asociacijos įstatus, priima ir keičia nario mokesčio dydį ir mokėjimo tvarką, priima sprendimus dėl naujų narių priėmimo į asociaciją ir šalina juos iš jos, renka ir atšaukia tarybos pirmininką, renka asociacijos tarybos narius, renka asociacijos revizorių, tvirtina asociacijos metinę ataskaitą, nustato asociacijos prioritetines veiklos kryptis, išklauso tarybos pirmininko ir revizoriaus ataskaitas.
Visuotinis narių susirinkimas šaukiamas ne rečiau kaip kartą per metus. Visuotinis narių susirinkimas (toliau – susirinkimas) gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip pusė asociacijos narių. Jeigu susirinkime nėra kvorumo, šaukiamas pakartotinis visuotinis narių susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais, nepriklausomai nuo susirinkusių asociacijos narių skaičiaus. Visi sprendimai susirinkime priimami dalyvaujančių narių balsų dauguma.

Tarybą sudaro tarybos pirmininkas ir 6 nariai. Tarybos pirmininką ir narius renka Visuotinis narių susirinkimas slaptu balsavimu, susirinkime dalyvaujančių narių balsų dauguma, dvejų metų kadencijai.
Tarybos pirmininkas koordinuoja Tarybos darbą, pirmininkauja Tarybos posėdžiams, rengia ir teikia Tarybai tvirtinti Tarybos veiklos ataskaitas bei jas pristato Visuotiniam narių susirinkimui, derina su atitinkamomis institucijomis ar darbo grupėmis su viešo administravimo institucijų vidaus auditorių veikla ar tiesioginėmis funkcijomis susijusius teisės aktų projektus ar išvadas dėl jų.
Taryba svarsto Visuotinio narių susirinkimo, tarybos narių, asociacijos narių iškeltus klausimus, priima atitinkamus sprendimus, tvirtina Administratoriaus pateiktus metinius asociacijos veiklos planus, tvirtina išlaidų sąmatas dėl organizuojamų mokymų, seminarų ir konferencijų.

Revizorius vykdo Valstybės ir savivaldybių vidaus auditorių asociacijos finansinę veiklos kontrolę. Revizorių renka Visuotinis narių susirinkimas. Revizorius renkamas slaptu balsavimu, susirinkime dalyvaujančių narių balsų dauguma, dvejų metų kadencijai. Revizorius ne rečiau kaip kartą per metus patikrina asociacijos finansinę veiklą. Visuotinis narių susirinkimas išklauso revizoriaus ataskaitą apie asociacijos finansinę veiklą.
Administratorių skiria ir atšaukia Taryba, Tarybos posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma.

Atnaujinta: 2018-04-04