Valstybės ir savivaldybių vidaus auditorių asociacija

Valstybės ir savivaldybių vidaus auditorių asociacija (VSVAA) yra savanoriškas, savarankiškas, ne pelno siekiantis, ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas  – koordinuoti asociacijos narių veiklą, atstovauti asociacijos narių interesams ir juos ginti, sudaryti sąlygas nariams kelti kvalifikaciją, gilinti žinias ir praktinius įgūdžius įgyvendinant audito funkcijas.

Veiklos pagrindas – Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymas, VSVAA įstatai bei kiti Lietuvos Respublikoje galiojantys norminiai aktai.

Asociacijos nariais gali būti Lietuvos Respublikos viešojo administravimo institucijų vidaus auditoriai.

VSVAA įsteigimo data 2006 metai.

Narių skaičius – 91

Nario mokestis mokamas kartą per metus.