Vidaus auditorių atestavimas

Viešųjų juridinių asmenų vidaus auditorių mokymą, kvalifikacijos tobulinimą ir atestavimą koordinuoja Finansų ministerija.

Viešojo sektoriaus vidaus auditorių atestavimo sistema įdiegta 2009 m. įgyvendinant Penkioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės veiklos programos nuostatų 259 punktą dėl valstybės institucijų vidaus auditorių atestavimo sistemos įdiegimo.

Finansų ministro 2009 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. 1K-057 patvirtinti Viešųjų juridinių asmenų, kurie valdo, naudoja valstybės ir (arba) savivaldybės turtą ir juo disponuoja, vidaus auditorių ir asmenų, dirbančių vidaus audito srityje, atestacijos nuostatai.

Vidaus auditorių atestavimo sistemą sudaro 6 lygių modulinio mokymo programa, parengta pritaikius Europos Sąjungos pažangią praktiką, atsižvelgiant į tarptautinius vidaus audito standartus. Išėjęs šešių lygių modulinę mokymo programą ir išlaikęs kvalifikacinius egzaminus vidaus auditorius įgyja atestuoto viešųjų juridinių asmenų vidaus auditoriaus vardą. Vidaus auditorių atestaciją vykdo Finansų ministerijos mokymo centras.

Vidaus auditorių profesinė etika reglamentuoja vidaus auditorių profesinio elgesio principus, kurių jie turi laikytis atlikdami savo pareigas.